Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.rubyfencing.cz (dále též jen „e-shop“).

Prodávající je obchodní společnost EUROSPORT SPA s r.o., se sídlem Krušnohorská 438/23, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary; IČO:280 39 581, spisová značka C 22352 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zákazníkem e-shopu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. E-shop Rubyfencing je výhradně určen pro prodej fyzickým osobám, příjem objednávek od firem není možný.

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká potvrzením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a objednávky prodávajícímu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Kupující vystavením objednávky přes e-shop prodávajícího vyjadřuje souhlas se zasláním faktury elektronickou formou. Kupující zodpovídá za správnost a úplnost e-mailové adresy zadané při objednávce. Na vyžádání zákazníka je možno fakturu zaslat v tištěné formě.

 

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno po území České republiky prostřednictvím České pošty, DPD – Private a Pick up. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky, Slovenska a Německa. Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží je u České pošty 99,-Kč., u DPD – Private 79,-Kč. Zboží do ostatních státu je dodáváno přes společnost DPD a cena je autentická jejich tarifům.

Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude poplatek účtován pouze jednou.

Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží dle předchozího článku.

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

bankovním převodem předem – při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet Rubyfencing. Číslo účtu Rubyfencing sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.

kreditní kartou – při platbě kreditní kartou probíhá zúčtování (stržení příslušné částky z účtu zákazníka) po odeslání zboží.

na dobírku – možnost při doručení Vaší objednávky zaplatit hotově 42,- Kč. doručovateli.

hotově – možnost platby hotově, pouze při osobním setkání (vyzvednutí). Buď v hale Tj Lokomotiva Karlovy Vary – šerm, nebo po předchozí domluvě na turnaji.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající nabízí možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu až do 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 30 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy kupující obdrží kompletní produkt.

Zaslání výrobku zpět

Kupující vloží do zásilky originál daňového dokladu k zakoupenému zboží.

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím zákaznické linky na tel: 777 441 609 nebo na email: postmaster@rubyfencing.cz

Vrácení zboží

Zboží je možno vrátit v sídle společnosti. Při vrácení zboží musí zákazník předložit originální doklad o koupi.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

Při využití přepravní společnosti je hotovost vyplacena na bankovní účet zákazníka.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:

odstranění vady

dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího

přiměřenou slevu

odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. Společnost EUROSPORT SPA s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Předání předmětu reklamace bude probíhat dle domluvy se servisním partnerem. Vzniknou-li v souvislosti se zasláním výrobku do servisu náklady budou v případě uznání reklamace uhrazeny.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude

dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/). Prodávající může souhlasit s takto navřeným mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

Závěrečná ustanovení

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V případě nejasností je možné kontaktovat zákaznickou linku.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2017

Rubyfencing využívá soubory cookie, které nám pomáhají zlepšit naše služby. Používáním naší webové stránky vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Děkujeme :) Skrýt